Privacy- en cookieverklaring

Intodata hecht een groot belang aan je privacy en een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. We doen daarom ons uiterste best om je met deze privacy- en cookieverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, welke cookies we op onze website gebruiken, waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn.

Deze privacy- en cookieverklaring dateert van 18 december 2023.

1. Wie zijn wij?

“Wij”, “we”, “ons” of “onze” betekent Intodata nv met maatschappelijke zetel te Veldkant 33, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer 0567903326.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst één van jouw rechten uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons via privacy@intodata.eu.

2. Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website, onze direct-marketing-activiteiten en de algemene organisatie van Intodata.

3. Waarom en hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt en/of in contact met ons staat is het mogelijk dat er bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verwerkingsactiviteiten die mogelijk op jou van toepassing zijn.

3a. Contact via onze website

Toestemming

Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar om met ons in contact te treden. Je kan ons ook altijd bereiken via e-mail of telefoon. We verwerken deze persoonsgegevens om je contactverzoek te behandelen. We verzoeken je om hier geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens in mee te delen. De verwerking gebeurt op basis van je toestemming. Weet dat je die te allen tijde kan intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van je toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Rechtstreeks van jou bij het invullen van ons contactformulier

Hoe lang bewaren we ze?

Tot één jaar na afhandeling van het contactverzoek plus de archiveringstermijn van de daaraan gerelateerde communicatie, zoals e-mails

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)?

Verwerkers (zoals bijvoorbeeld onze hostingleverancier) waarop we beroep doen in het kader van onze website, het contact of ons relatiebeheer

Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?

Neen

Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER?

Neen

3b. Beheer van klantenrelaties (inclusief prospectie nieuwe klanten)

Gerechtvaardigd belang

Intodata is steeds op zoek naar nieuwe klanten, legt hiervoor actief nieuwe contacten en bouwt aan relaties met bestaande klanten. In het kader daarvan worden je persoonsgegevens verwerkt (zoals om je uit te nodigen voor andere vormen van communicatie, een webinar,…)

Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Intodata. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘recht op bezwaar’ in het deel ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Rechtstreeks van jou via het relatiebeheer

Hoe lang bewaren we ze?

Tot 7 jaar na afhandeling van een laatste opdracht of contact

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)?

Verwerkers (zoals bijvoorbeeld onze CRM-software) waarop we beroep doen in het kader van onze website, het contact of ons relatiebeheer

Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?

Neen

Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER?

Neen

3c. Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Toestemming

Op onze website kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief en uitnodigingen, zoals voor webinars. Wij verwerken deze persoonsgegevens om je vervolgens te contacteren met een nieuwe nieuwsbrief en uitnodiging.

Deze verwerking gebeurt op basis van je toestemming. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om de gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat de intrekking plaatsvond. Concreet betekent dit dat je toestemming geldig blijft voor alle eerdere nieuwsbrieven en uitnodigingen, maar je geen nieuwsbrieven en uitnodigingen meer ontvangt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Rechtstreeks van jou bij je inschrijving

Hoe lang bewaren we ze?

Zolang de toestemming niet wordt ingetrokken

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)?

Verwerkers (zoals bijvoorbeeld onze CRM-, webinar- en mailsoftware) waarop we beroep doen in het kader van onze website, het contact of ons relatiebeheer

Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?

Neen

Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER?

Neen

3d. Werving en selectie

Toestemming voor sollicitaties, spontane sollicitaties en het aanhouden van een wervingsreserve, gerechtvaardigd belang voor actieve werving

Wanneer je solliciteert of spontaan solliciteert voor een functie bij Intodata, verwerkt Intodata persoonsgegevens over jou. We doen dit in functie van het rekruteren en selecteren van medewerkers voor openstaande of toekomstige vacatures. Deze verwerking (inclusief het aanleggen van een wervingsreserve) gebeurt op basis van je toestemming. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om de gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat de intrekking plaatsvond.

Wanneer Intodata zelf actief werft, verwerkt Intodata persoonsgegevens over jou. Dit gebeurt alleen op basis van gegevens die publiek over jou beschikbaar zijn of gegevens die aan ons bezorgd werden door derden. Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Intodata. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘Recht op bezwaar’ in het deel ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

We gaan ook uit van ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens in het kader van ons wervingsproces aan de met ons verbonden en geassocieerde vennootschappen door te kunnen geven. Dit doen we met het oog op het vinden van een voor jouw geschikte opdracht. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘recht op bezwaar’ in het deel ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens, plus andere gegevens zoals mogelijk vermeld op je cv, zoals persoonlijke kenmerken, sociale contacten, psychische gegevens (een beschrijving van je persoonlijkheid of karakter), samenstelling van het gezin, vrijetijdsbesteding en interesses, academisch curriculum, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring, lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties, huidige betrekking, loopbaan, bedrijfskundegegevens ((gedeeltelijke) invaliditeit), huidig loon, huidige extralegale voordelen, rijksregisternummer,…

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Bij sollicitatie en spontane sollicitatie: rechtstreeks van jou bij je sollicitatie. Bij actieve werving: via derden zoals openbare platformen of tussenpersonen.

Hoe lang bewaren we ze?

Bij niet weerhouden sollicitanten: we bewaren de persoonsgegevens over je sollicitatie tot maximaal één jaar na sollicitatie. Bij sollicitanten binnen onze wervingsreserve: zolang de toestemming niet wordt ingetrokken en tot maximaal drie jaar na sollicitatie.

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)?

Verwerkers (zoals bijvoorbeeld rekruteringskantoren) waar we beroep op doen om te werven en selecteren

Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?

Neen

Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER?

Neen

3e. Beheer van leveranciersrelaties (inclusief prospectie nieuwe leveranciers)

Gerechtvaardigd belang

Intodata werkt samen met leveranciers, legt hiervoor actief nieuwe contacten en bouwt aan relaties met bestaande leveranciers. In het kader daarvan worden persoonsgegevens van medewerkers bij onze leveranciers (bijvoorbeeld accountmanagers) verwerkt.

Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Intodata. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘recht op bezwaar’ in het deel ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Rechtstreeks van jou via het relatiebeheer

Hoe lang bewaren we ze?

Tot 12 jaar na afhandeling van een laatste opdracht of contact

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)?

Verwerkers (zoals bijvoorbeeld onze CRM-software) waarop we beroep doen in het kader van onze website, het contact of ons relatiebeheer

Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?

Neen

Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER?

Neen

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer je onze website bezoekt of als klant gebruik maakt van onze producten en diensten kan het zijn dat we in het kader daarvan beroep doen op derde partijen, zoals partners, verbonden en geassocieerde vennootschappen en leveranciers waaraan we je persoonsgegevens doorgeven. Deze derde partijen helpen ons onze producten en diensten te leveren, te ondersteunen, te ontwikkelen en inzicht te krijgen in het gebruik hiervan en leveren diensten zoals hosting, klanten- en technische ondersteuning.

Het is bovendien mogelijk dat we in het kader van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen ook gegevens delen (inclusief persoonsgegevens) met derde partijen. Wij delen de door jou verstrekte informatie, automatisch verzamelde informatie en informatie van anderen met deze derde partijen voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen hun diensten of ondersteuning te verlenen. Bij de hierboven beschreven activiteiten geven we per activiteit aan met welke categorieën derde partijen, andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen, we je persoonsgegevens delen.

Verder kan het zijn dat we toegang tot je gegevens moeten verstrekken of je gegevens moeten doorgeven omwille van een wettelijke verplichting. Dit aan autoriteiten, overheidsinstellingen of andere derden.

Tot slot geven we je gegevens mogelijk door als dit in het kader van je vitaal belang nodig mocht blijken.

5. Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EER

Intodata gaat geen persoonsgegevens aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) doorgeven. Wanneer dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we er in deze situatie voor zorgen dat deze doorgifte in overeenstemming met de AVG (door onder meer de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het inregelen van een gepast alternatief, desgevallend aanvullende maatregelen) wordt gebracht. We verwijzen voor de specifieke doorgiftes naar het deel “Waarom en hoe verwerken wij je persoonsgegevens?”).

6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of volgens de wettelijke verplichting die ons is opgelegd. We verwijzen voor de specifieke bewaartermijn naar het hoofdstuk “Waarom en hoe verwerken wij je persoonsgegevens?”).

7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (AVG) legt organisaties voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van verwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Intodata doet niet aan dit soort besluitvorming.

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Intodata vindt het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt en beroep kan doen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van onderstaande rechten.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, of informatie daaromtrent, kan je contact opnemen met ons via privacy@intodata.eu. We geven dan ook meer informatie als er bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn aan je verzoek. Voorts is het mogelijk dat we extra informatie vragen om je identiteit te verifiëren zodat je persoonsgegevens niet ten onrechte worden verwijderd of worden gedeeld met iemand die daar geen recht op heeft. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van jouw verzoek hierop te reageren. Indien wij niet binnen een termijn van één maand kunnen reageren en de termijn wensen te verlengen, of als wij geen gevolg zullen geven aan het verzoek, zullen wij jou daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

In het geval dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze privacyverklaring. Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar word je kosteloos bezorgd, bij herhaaldelijke vraag behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, te voltooien.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Dit recht is van toepassing als één van de volgende situaties zich voordoet:
– Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
– Wij hebben je persoonsgegevens niet meer nodig voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
– Je hebt bezwaar gemaakt tegen een verwerking en vraagt ons tot beperking van de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of onze belangen zwaarder wegen dan die van jou.

Naast ons recht om je persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
– Met je toestemming;
– Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
– Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
– Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens opheffen, word je daarover geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van je persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht, heb je het recht om een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Je hebt bovendien het recht om jouw persoonsgegevens, als dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons aan een derde partij te laten bezorgen. Dit recht is niet van toepassing wanneer dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in de hierboven beschreven activiteiten. In het laatste geval kan dit enkel als de activiteit gerelateerd is aan (1) de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend of (2) de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Als je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om ons het wissen van je persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat de persoonsgegevens door ons zonder onredelijke vertraging moeten worden verwijderd. Dit recht is van toepassing als één van de volgende situaties zich voordoet:
– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
– Je trekt je toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Wissing van je persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met Europees of Belgisch recht;

Als je ons verzoekt je persoonsgegevens te wissen, zullen wij de persoonsgegevens wissen tenzij één van de volgende situaties (uitzonderingen) zich voordoet:
– De verwerking kadert in het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
– Het wissen is niet aan de orde gezien redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
– Het wissen is niet aan de orde gezien de nood aan archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
– Er geldt een wettelijke verplichting de gegevens te behouden;
– Het wissen is niet aan de orde gezien de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op het intrekken van je toestemming

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Je toestemming intrekken proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken en in de mate van het mogelijke even eenvoudig als het geven van je toestemming.

Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wanneer je persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van een geautomatiseerde individuele besluitvorming en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben kan je ons verzoeken om je gegevens niet meer te gebruiken. Als je je verzet tegen deze verwerking zullen we de verwerking stopzetten of beperken tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen.

9. Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

Als je na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met ons op volgend via privacy@intodata.eu.

Daarnaast heb je het recht om eventuele opmerkingen en opmerkingen of klachten over te maken aan de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat waar je verblijft, de plaats waar je werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Omdat we belang hechten aan onze onderlinge relatie verzoeken we je om steeds eerst contact met ons op te nemen zodat we een oplossing kunnen uitwerken voor wat aan de basis van je klacht ligt.

10. Cookieverklaring

Wanneer je onze website https://intodata.eu bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en soortgelijke technologieën (hierna cookie(s) genoemd). In principe komen deze technologieën wel steeds op hetzelfde neer: het ophalen en bijhouden van informatie op je toestel, zodat we doorheen deze cookieverlaring de gekende term: cookie(s) blijven gebruiken. Het kan gaan om (1) essentiële cookies die strikt noodzakelijk zijn om een bericht te verzenden via een elektronisch communicatienetwerk, om de beveiliging van onze website te garanderen of informatie op te slaan over het verlenen van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst; (2) functionele cookies die je gebruik van onze website verder vorm geven; (3) analytische cookies om je gebruik van onze website te meten en analyseren; (4) marketing cookies om je (gepersonaliseerde) advertenties te bezorgen; en (5) andere cookies van derde partijen die we op onze website toestaan.

Deze versie van deze cookieverklaring dateert van 18 december 2023.

Wat zijn cookies?

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van onlinetechnieken zoals trackers, cookies, scripts en soortgelijke technologieën (hierna ‘cookies’ genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website aan jouw browser vraagt om op te slaan op jouw apparaat wanneer je een website of bepaalde pagina’s van die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die website in staat om jouw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te “onthouden” en toe te passen bij volgende bezoeken. Voorbeelden daarvan zijn je voorkeurstaal of gegevens over de pagina’s die je hebt bezocht. Cookies bevatten minstens een unieke identificatie van een bezoeker en wat informatie over deze gebruiker. Verder wordt meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoelang de cookie op jouw apparaat blijft staan (de vervaldatum) bijgehouden.

Welke cookies gebruiken wij?

We maken een onderscheid tussen eigen cookies (first party cookies) en cookies verwerkt door derden (third party cookies). Onze website plaatst namelijk op eigen initiatief cookies maar heeft ook derde partijen die (door integraties) cookies kunnen plaatsen.

Meer concreet:
– Eigen cookies (first party cookies): dit zijn cookies die worden geplaatst op ons initiatief. Enkel wij hebben toegang tot de informatie die in de cookie is opgenomen.
– Derde partij cookies (third party cookies): dit zijn cookies die worden geplaatst door een derde partij, dus niet door onszelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn.

Een verder onderscheid kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de cookie (zie verder). Voor elk van deze categorieën zullen we steeds voorafgaandelijk uw toestemming vragen, tenzij deze cookies essentieel zijn (om je een dienst te verlenen waarom je uitdrukkelijk hebt verzocht of voor de goede technische werking van een website).

Essentieel

De essentiële cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van de website te verzekeren zoals bijvoorbeeld voor de beveiliging en de toegankelijkheid ervan te verzekeren. Op grond van de geldende wetgeving en vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies. Deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Naam cookie Verlooptijd Beschrijving
__cf_bm 30 minuten Cloudflare stelt de cookie in om Cloudflare Bot Management te ondersteunen.
cookieyes-consent 1 jaar CookieYes plaatst deze cookie om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren bij volgende bezoeken aan deze site worden gerespecteerd. Deze cookie verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie over de bezoekers van de site.
_GRECAPTCHA 5 maanden 27 dagen De Google Recaptcha-service plaatst deze cookie om bots te identificeren en zo de website te beschermen tegen kwaadaardige spamaanvallen.

Functioneel

Deze cookies zorgen voor jouw optimaal gebruik van onze website door personalisatie van bepaalde functionaliteiten. Dit bijvoorbeeld door het herinneren van keuzes, de voorkeurstaal of je locatie. Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam cookie Verlooptijd Beschrijving
_hjAbsoluteSessionInProgress 30 minuten Hotjar plaatst deze cookie om de eerste pageview-sessie van een gebruiker te detecteren, waarbij het gaat om een door de cookie ingestelde true/false-vlag.
twk_idm_key sessie Tawk stelt deze cookie in om de website in staat te stellen de bezoeker te herkennen en zo de functionaliteit van de chatbox te optimaliseren.
TawkConnectionTime sessie Tawk.to, een live chatfunctie, plaatst deze cookie. De cookie helpt bij het onthouden van gebruikers, zodat eerdere chats aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Deze cookie verbetert zo de service.

Analytisch

Deze cookies volgen je gebruik van onze website op en stellen ons in staat om je ervaring verder te verbeteren. Dankzij deze cookies weten we welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en kunnen we zien hoe bezoekers zich op de website bewegen. Je mag deze cookies weigeren en dus worden onderstaande cookies enkel geplaatst als je de analytische cookies aanvaardt door het geven van je toestemming.

Naam cookie Verlooptijd Beschrijving
_gcl_au 3 maanden Google Tag Manager stelt de cookie in om te experimenteren met advertentie-efficiëntie van websites die hun diensten gebruiken.
_ga 1 jaar 1 maand 4 dagen Google Analytics 4 plaatst deze cookie om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik te volgen voor gebruik in het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
_gid 1 dag Google Analytics 4 plaatst deze cookie om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en een analyserapport op te stellen voor de prestaties van de website. Sommige van de verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die zij anoniem bezoeken.
_ga_* 1 jaar 1 maand 4 dagen Google Analytics 4 plaatst deze cookie om paginaweergaves op te slaan en te tellen.
_hjSessionUser_* 1 jaar Hotjar plaatst deze cookie om ervoor te zorgen dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde site worden toegewezen aan dezelfde gebruikers-ID, die blijft bestaan in de Hotjar Gebruikers-ID, die uniek is voor die site.
_hjFirstSeen 30 minuten Hotjar plaatst deze cookie om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Deze cookie slaat de true/false-waarde op, die aangeeft of dit de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker registreerde.
_hjSession_* 30 minuten Hotjar plaatst deze cookie om ervoor te zorgen dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde site worden toegewezen aan dezelfde gebruikers-ID, die blijft bestaan in de Hotjar Gebruikers-ID, die uniek is voor die site.
CONSENT 2 jaren YouTube plaatst deze cookie via ingesloten YouTube-video’s en registreert anonieme statistische gegevens.
_hjIncludedInSessionSample 2 minuten Hotjar gebruikt deze cookie om te bepalen of een gebruiker moet worden opgenomen in een steekproef voor het opnemen van sessies en andere tracking van gebruikerservaringen.
sfcc sessie Salesforce Commerce Cloud-cookie voor sessiebeheer of gebruikersverificatie.
VISITOR_PRIVACY_METADATA 5 maanden 27 dagen YouTube cookie.
zcl.1 1 jaar Salesfeed cookie.
zss.1 30 minuten Salesfeed cookie.

Advertentie

Deze cookies maken (gepersonaliseerde) marketingactiviteiten waaronder ‘retargeting’ (het tonen van advertenties) op eigen en andere platformen mogelijk. Je mag deze cookies weigeren en dus worden onderstaande cookies enkel geplaatst als je de cookies aanvaardt door het geven van je toestemming.

Naam cookie Verlooptijd Beschrijving
pageviewCount 1 maand Deze cookie wordt gebruikt om het aantal pagina’s te bepalen dat door een bezoeker op de website wordt bezocht. Het wordt gebruikt voor marketingdoeleinden.
YSC sessie YouTube plaatst deze cookie om de weergaven van ingesloten video’s op YouTube-pagina’s te volgen.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 maanden 27 dagen YouTube plaatst deze cookie om de bandbreedte te meten en te bepalen of de gebruiker de nieuwe of oude spelersinterface te zien krijgt.
yt-remote-device-id nooit YouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van ingesloten YouTube-video’s.
yt.innertube::requests nooit RYouTube plaatst deze cookie om een unieke ID te registreren om gegevens op te slaan over welke YouTube-video’s de gebruiker heeft gezien.
yt.innertube::nextId nooit YouTube plaatst deze cookie om een unieke ID te registreren om gegevens op te slaan over welke YouTube-video’s de gebruiker heeft gezien.
yt-remote-connected-devices nooit YouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van ingesloten YouTube-video’s.

Cookies van derde partijen

Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins wat ervoor zorgt dat mogelijks third party cookies geplaatst worden. Deze cookies worden niet door ons geplaatst, maar door deze derde partij die door middel van links met onze website is verbonden. Deze websites of sociale media platformen verwerken op hun beurt mogelijks cookies voor eigen doeleinden. Deze cookies worden gebruikt om verbinding te maken met deze platformen en websites en onthouden gegevens van een gebruiker als die zich heeft aangemeld bij een sociale media-account vanaf een website. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken, zodat we vinden het belangrijk vinden om je naar hun cookiebeleid door te verwijzen:
– Facebook: https://www.facebook.com/help/1896641480634370/
– Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
– LinkedIn: https://linkedin.com/legal/privacy-policy/
– TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/en/
– X: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/x-cookies/
– YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl-nl/

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

U kan op ieder moment cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Raadpleeg de documentatie van uw softwareleverancier voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies, zoals Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox.

11. Aanpassingen aan de verklaringen

Onze organisatie en dus ook onze website zijn een dynamische omgeving. Deze privacy- en cookieverklaring kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je persoonsgegevens op een andere manier zullen verzamelen of verwerken. Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen aan deze privacy- en cookieverklaring zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.